Associació La Muralla

formulari de contacte

Ens agradaria saber de tu

Si us plau, escriu-nos o truca’ns amb les teves preguntes

Adreça

C/ Sant Miquel Nº16, baixos
43004 – Tarragona

Contacte
  • 977 22 76 56
  • info@clubsociallamuralla.com
Xarxes socials
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Us informem que ASSOCIACIÓ MENT I SALUT LA MURALLA tracta les dades facilitades pel sol·licitant de conformitat amb la legislació vigent. La finalitat del tractament de les dades és permetre la gestió eficaç de la vostra relació amb nosaltres. Aquestes dades es conservaran durant tot el període en què es mantingui aquesta relació, així com posteriorment durant el període de prescripció de les accions de responsabilitat per a poder atendre eventuals reclamacions. Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats. Vostè té dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades personals, que s’exerciran davant ASSOCIACIÓ MENT I SALUT LA MURALLA a la següent adreça: C/ Pons d’Icart, s/n, 43001-Tarragona; o bé al correu electrònic: info@clubsocialmuralla.com. Així mateix, vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment i té dret a formular reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Destinataris: les vostres dades només podran ser comunicades a tercers en el supòsit que ho autoritzeu expressament, així com per al compliment d’obligacions legals i/o contractuals. En aquest sentit, us informem que, en el cas de facilitar-se dades bancàries per a eventuals pagaments, es procedirà a la seva comunicació a la nostra entitat financera als exclusius efectes de gestionar-ne el seu cobrament.

Formulari de contacte


MANIFESTO que he llegit i ACCEPTO el contingut de la informació precedent relativa a la protecció de dades de caràcter personal.